Ogłoszenie o naborze do Przedszkola Publicznego w Żędowicach na rok szkolny 2022/2023

podstawa prawna:

  • art. 154 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021r. poz.1082  z późn. zm.),
  •  Zarządzenia Nr 641/XXXII/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie.

        Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żędowicach ogłasza nabór na 15 wolnych miejsc, do przedszkola na rok szkolny 2022/2023. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

L.p.Czynności rekrutacyjneTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 14 lutego 2022 r. do 4 marca 2022 r.       od 9 maja 2022 r. do 24 maja 2022 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola                                       i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe
do 23 marca 2022 r.do 10 czerwca 2022 r.
  3.Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 25 marca 2022 r.do 14 czerwca 2022 r.  
4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 28 marca 2022 r. do 5 kwietnia 2022r.od 15 czerwca 2022 r. do 22 czerwca 2022r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychdo 7 kwietnia 2022 r.do 24 czerwca 2022 r.

Kryteria rekrutacyjne

Tryb postępowania w sytuacji braku wolnych miejsc w Przedszkolu Publicznym w Żędowicach:

 Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania  przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na rok szkolny 2022/2023 , przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu dyrektor przedszkola informuje  Burmistrza Zawadzkiego o  nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.  W tym przypadku Burmistrz Zawadzkiego jest zobowiązany na piśmie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, albo publiczną  inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego publicznego przedszkola  lub innej formy wychowania przedszkolnego powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice dziecka.

Podstawa prawna: art. 31 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Załączniki:

Skip to content