Ogłoszenie o naborze do Przedszkola Publicznego w Żędowicach na rok szkolny 2023/2024

podstawa prawna:

– art. 154 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz.U. z 2021r. poz.1082  z późn. zm.),

 – Zarządzenie Nr 831/XXXIII/2023 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie.

        Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żędowicach ogłasza nabór  na 13 wolnych miejsc, do przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

L.p.Czynności rekrutacyjneTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 lutego 2023 r. do 3 marca 2023 r.      od 8 maja 2023 r. do 23 maja 2023 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola                                       i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe
do 22 marca 2023r.do 9 czerwca 2023r.
  3.Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  do 24 marca 2023 r.  do 13 czerwca 2023 r.  
4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 27 marca 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r.od 14 czerwca 2023 r. do 21 czerwca 2023 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  do 5 kwietnia 2023 r.  do 23 czerwca 2023 r.

Załączniki do pobrania:

Kryteria rekrutacyjne

UWAGA:  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Skip to content